Skip to content

Modele volkswagena passata

by tune88 on February 21st, 2019

Opcjonalny Asystent parkowania Park Assist zachwyci ci?, nawet Je?eli nale?ysz ne tej niewielkiej grupy kierowców, którzy Potrafi? wjecha? w najcia?niejsze miejsca parkingowe. Système nie tylko znajduje odpowiedni? luk? do zaparkowania, lecz tak?e USTAWI w korzystam twojego Volkswagen. Whispana?e brzmienie opcjonalnego systemu nag?a?niaj?cego Dynaudio confiance wprawi Twoich pasa?erów w zachwyt, bowiem Dzi?ki precyzyjnemu dostrojeniu 12 g?o?ników câlé mosaïque passata wype?ni d?wi?k w jako?ci haut de gamme. Silniki benzynowe TSI ??cz? wysok? MOC z niskim zu?yciem paliwa. Ju? przy niskich PRDE ko?ciach obrotowych uzyskuj? maksymalny moment obrotowy. Dzi?ki czeniu niewielkiej pojemno?ci skokowej, turbodo?adowania je bezpo?redniego wtrysku paliwa uda?o si? uzyska? bardzo równomierny przebieg Rozwoju Mocy. Zastosowana przez Volkswagen technika downsizingu sprawia, ?e jednostki nap?dowe mimo stosunkowo ma?ej pojemno?ci rozwijaj? du?? MOC. W przypadku, Gdy ze wzglout zdrowotnych Kierowca Nagle utraci zdolno?? kontrolowania samochodu, opcjonalny système d`aide d`urgence ostrze?e pasa?erów i innych uczestników ruchu, une Nast?pnie w sposób kontrolowany zatrzyma passata. Zmieszcz? si?, Czy si? nie zmieszcz?? Dost?pny na ?yczenie Asystent parkowania parc aider przy przeje?d?aniu wzd?u? miejsc postojowych mierzy czujnikami Luki parkingowe po OBU Stronach je znajduje odpowiedni? dla Twojego Volkswagen. Je?eli w??czysz kierunkowskaz, systemowi wska?esz, po której stronie chcesz zaparkowa? i Park Assist rozpocznie manewr. W granicach mo?liwo?ci systemu Park Assist Automatycznie wprowadzi samochód nawet w niewielkie miejsca postojowe Równoleg?e lub prostopad?e ne drogi i wyjedzie z miejsc równoleg?ych. Kierowca Musi tylko obs?ugiwa? peda? hamulca i Gazu, przez Ca?y Czas zachowuj?c kontrol? nad samochodem.

Kupuj?c passata z rocznika 2018 na Dzie? dobry otrzymujesz Rabat do 24 000 z?. Wysokopr??ne silniki TDI Volkswagen charakteryzuj? si? turbodo?adowaniem je bezpo?rednim wtryskiem paliwa. Ich Zalety do oszcz?no??, Du?a Si?a i bardzo Dobre osi?gi. Na dodatek pracuj? cicho, un moment ich wysoki obrotowy Pozwala na sportow? jazd?. Prawdziwa klasa Premium-OD designu nadwozia, po ka?d? nowoczesn? technologi? wewn?trz. Najbardziej zmys?owy Model Volkswagen i zdobywca tytu?u Limuzyny Roku. Wi?cej informacji o voiture-net dost?pnych jest na stronie www.volkswagen.com/Car-Net oraz u partnerów Volkswagen; Informacje o taryfach op?at Dost?pne u operatorów Sieci komórkowych. Nowoczesna Technologia Silników passata charakteryzuje si? wysok? moc? je Momentem obrotowym.

Je?eli Lubisz je?dzi? je Robisz à cz?sto, un chcesz utrzyma? spalanie na niskim poziomie, b?dzie à dla Ciebie idealne rozwi?zanie. Samochodowy Internet OD Volkswagen NOSi nazw? car-net. Pod nazw? t? kryj? si? serwisy, praktyczne Us?ugi oraz Pomocne aplikacje. Pakiet Us?ug car-net Guide & inform * * dostÄ jest na ?yczenie, z systemami infotainment Découvrez les médias je découvre Pro.

From → Uncategorized

Comments are closed.